Jste zde

37. mezioborové plzeňské sympozium k problematice 19. století

Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století 

termín konání
23. - 25. února 2017

místo konání
přednáškový sál

Pojmy uvedené v názvu plzeňského sympozia 2017 v sobě nesou bohaté a vrstevnaté symbolické a metaforické konotace. Půjde tedy například nejen o fyzické osvětlení, ale i o osvětu a dědictví osvícenství, nejen o stíny luceren a kandelábrů, ale i o stíny minulosti, smrti atd., nejen o tmu, ale i o temnoty a tmářství, o bloudění v tmách a cestu ke světlu. Tyto významy bude možné sledovat mimo jiné ve vývoji jazyka, v umělecké tvorbě, v politické rétorice apod. Sympozium tematizuje také proměny vnímání a chápání světa, životního stylu a mentality v souvislosti s rozvojem a zdokonalováním „umělého“ světla jakožto jednoho z podstatných prvků „modernizace“ ve společenském i technickém slova smyslu.

více na www.smetanovskedny.cz