Pro badatele

I. Obecné podmínky

1) Badatelské návštěvy:
- Národopisné muzeum Plzeňska: středa  9.00 – 15.00 (více)
ostatní odborná oddělení umožňují přístup badatelům po předchozí domluvě (přehled oddělení)

2) Podmínkou poskytování informací badatelům je úplně vyplněná Žádost o konzultaci / předložení sbírkových předmětů, doručená na jednotlivá oddělení Západočeského muzea v Plzni (dále jen ZČM), prostřednictvím e-mailu, České pošty (popř. dalších firem) či vyplněná osobně při první návštěvě oddělení.

3) Kurátoři sbírek a další pracovníci oddělení odpovídají na badatelské dotazy nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení Žádosti o konzultaci / předložení sbírkových předmětů, a to na  e-mailovou či poštovní adresu, osobně při další badatelské návštěvě, popř. na další uvedený kontakt badatele.

4) Preferovaným způsobem komunikace pracovníků odborných oddělení s badateli je elektronická pošta.

5) Podmínkou k poskytnutí požadovaných informací, popř. předložení sbírkových předmětů je úplně a pravdivě vyplněný Badatelský list.

6) Badatel je po dobu své návštěvy na odborných odděleních ZČM povinen, řídit se Badatelským řádem ZČM a dbát pokynů služby v badatelně.

II. Poskytované služby

1) Konzultace k předmětům, které nejsou součástí sbírkového fondu ZČM, nebo nejsou nabízeny jako možná akvizice, se neposkytují. Vyjímku tvoří poskytování odborné pomoci a služeb vlastníkům / správcům sbírek zapsaných v CES, a to na základě přílohy č. 5 vyhlášky č. 257/2000, kterou se provádí odst. 1, § 10 zákona č. 122/2000 Sb.

2) Kurátoři a další pracovníci odborných oddělení ZČM  nejsou oprávněni se vyslovovat k tržním cenám předmětů a provádět finanční odhady předmětů kulturní hodnoty, ani vystavovat odborná vyjádření pro vývoz předmětů kulturní hodnoty

3) Kurátoři a další pracovníci odborných oddělení poskytují informace, předkládají sbírkové předměty a umožňují nahlížení do dokumentace sbírkových fondů ZČM v Plzni, pouze za konkrétně stanoveným účelem se zřetelně definovaným výstupem (kupř. výstava, příprava publikace, odborná studie, disertační práce, obecní kronika atp.).

4) Nahlížení do evidenčních záznamů sbírek a další interní dokumentace se nepovoluje.

5) Badatel získává informace samostatně z dokumentace, sbírkových předmětů a dalších materiálů předložených kurátorem. Požaduje-li badatel tuto činnost po kurátorech či jiných pracovnících odborných oddělení, jedná se o rešeršní službu.

6) Poskytování rešerší, vztahujících se ke sbírkovým fondům ZČM je placenou službou.

7) Konečná cena rešerše se řídí náročností zpracování. Odbornou a časovou náročnost rešerše stanoví kurátor sbírky. Zpracovaná rešerše je badatelům po zaplacení stanoveného poplatku poskytována písemnou formou. Výše stanoveného poplatku není závislá na výsledku rešerše, ale na náročnosti jejího zpracování.

8) Na informace obsažené v rešerších se vztahují autorská a reprodukční práva ZČM v Plzni.

III. Předkládání sbírkových předmětů badatelům

1) ZČM si vyhrazuje právo, odmítnout předložení požadovaných sbírkových předmětů s ohledem na bezpečnost a fyzický stav sbírkového fondu. O tom, zda bude sbírkový předmět badateli předložen, rozhoduje kurátor sbírky, v odůvodněných případech ředitel ZČM.

2) Požadované sbírkové předměty budou na základě posouzení kurátora předloženy badateli nejdříve 7 pracovních dní po obdržení Žádost o konzultaci / předložení sbírkových předmětů. V případě, že jsou požadované sbírkové předměty uloženy v externích depozitářích, popř. bude-li příprava předmětů vyžadovat náročnější manipulaci, je standardní lhůta pro vyřízení požadavku 30 pracovních dní. V odůvodněných případech může kurátor sbírky tuto lhůtu po konzultaci s badatelem prodloužit.

3) Maximální počet sbírkových předmětů, předkládaných za jednu badatelskou návštěvu je 10 kusů.

Veškeré vyjímky z výše uvedených pravidel udělují vedoucí odborných oddělení, popř. ředitel ZČM.

ke stažení:

1) Badatelský řád ZČM
badatelsky_rad_zapadoceskeho_muzea_v_plzni_p._o.pdf

2) Příloha č. 1 Badatelského řádu
priloha_c._1_badatelskeho_radu.pdf

3) Badatelský list
badatelsky_list.pdf