Vývoj početnosti

Početnost evropských strak je silně ovlivnitelná stupněm ochrany, který ze strany člověka právě požívají. Záznamy o vývoji jejich stavů v Irsku, Velké Británii či Německu za uplynulá staletí tomu jasně nasvědčují. V dobách neomezeného odstřelu, kladení otrávených vajec či vyplácení odměn za zastřelenou straku, tito ptáci prakticky vymizeli z celé země. Naopak pod pláštíkem ochrany se straky dokázaly vždy znovu rychle rozmnožit, aby se opět staly neoblíbenými kvůli svým neomaleným způsobům při stravování. Během posledních čtyřiceti let se stavy strak místně až ztrojnásobily. Poslední odhady o velikosti evropské populace se pohybují okolo 7–12 milionů párů.

Hnízdní hustota straky na různých lokalitách v Čechách kolísá. Řepa (1986) uvádí pro polní lesíky v Tachovské brázdě denzitu 20 párů/km2, Balát (1986) pro větrolamy na Břeclavsku 9 ex./km2, Pykal (1987) pro okraj Českých Budějovic 4 páry/km2, kdežto v zemědělské krajině Strakonicka posledně jmenovaný autor straky prakticky nenalezl! Podobný výsledek jsem zaznamenal v letech 2002–2003, kdy hnízdní hustota strak v Plzni se pohybovala okolo 7 hnízdících párů/km2, kdežto v zemědělské krajině v okolí Hlohové na Domažlicku nedosáhla ani 2 párů/km2.

Zde je nutné upozornit na jednu skutečnost. Straka je velmi nápadný a nezaměnitelný pták. Staví velká charakteristická hnízda, která lze jen stěží přehlédnout. Z těchto důvodů máme přesná data o jejím rozšíření. Domnívám se ale, že údaje o její hnízdní hustotě jsou až na výjimky (detailní studie lokálních populací) zkreslené. Nejjednodušším způsobem, jak zjistit početnost strak v dané lokalitě je evidovat obsazená hnízda. Za taková však v žádném případě nelze považovat ta, na nichž byla straka – byť i několikrát – pozorována v krátkém časovém období, neřkuli v jeden den. Straky mají ve svém teritoriu několik starých hnízd, která zvláště v předhnízdní době navštěvují, odnáší z nich materiál na nové hnízdo nebo je jen prohlížejí. Jeden stračí pár, tak může být pozorován u několika hnízd. Bez dlouhodobého sledování jednotlivých párů na lokalitě nelze jejich přesný počet určit. To je obvykle možné jen ve specializovaných studiích. Většina odhadů je tedy zřejmě nadhodnocena.

<Home>

Straka_pastel
Stračí stránky
Areal

Úvod

Hnízdní rozšíření

Poddruhy

Výskyt v ČR

Vývoj početnosti

Synantropizace

Teritorium

Stavba hnízda

Snůška a inkubace vajec

Péče o mláďata

Vylétnutí a disperze mláďat

Potrava

Ochrana