Potrava

Straky jsou nechvalně známy vybíráním vajec a mláďat z hnízd pěvců. To je důvod, proč někteří lidé straky nenávidí a dožadují se tlumení jejich početnosti jakýmikoliv prostředky. Desítky studií sledovaly potravu evropských strak velmi detailně metodou krčních límců, rozbory žaludků zastřelených jedinců, analýzou jejich trusu a vývržků. Vědcům se podařilo určit desetitisíce zbytků potravy.

Straky jsou oportunisté využívající široké spektrum nejrůznějších typů potravy. Tu získávají především na zemi - v zimních měsících v ní převažuje složka rostlinná, v letních naopak živočišná.

V době krmení mláďat straky nejdříve sbírají malé bezobratlé žijící na zemi (pavouky, housenky, mouchy, různé larvy), větším mláďatům později nosí tiplice, brouky, červy, blanokřídlé a drobné obratlovce. Bezobratlí živočichové v té době představují 60-100 % potravy přinášené do hnízda, zbytek připadá na obratlovce a jiné složky (rostliny - zejména osivo, odpadky). Během krmení mláďat je podíl drobných obratlovců v potravě nejvyšší za celý rok - přesto obvykle nepřekračuje 3 % ulovené kořisti a pohybuje se mezi 10-16 váhovými procenty. Podíl vajec a mláďat drobných pěvců je přitom velmi nízký a je pochopitelně časově omezen právě jen na hnízdní období. Významnější roli z obratlovců hrají - a to celoročně - drobní savci (především hraboši) a nejrůznější zdechliny (včetně velkých hospodářských i divokých zvířat). Je ovšem nutné přiznat, že ač jsou straky velmi špatnými lovci, byly mezi jejich úlovky vzácně zaznamenány například žáby, ještěrky, slepýši, hadi, drobní pěvci, krtci a netopýři. Zcela výjimečně byl pozorován útok na nedospělého králíka.

V létě a na podzim v potravě strak převažují různé plody (bobule, třešně, hrušky) a semena, která jsou významná zejména v zimě.

V posledních desetiletích se však zřejmě nejperspektivnějším celoročním zdrojem potravy staly pro straky odpadky z domácností a farem (zbytky masa, sýrů, pečiva, těstovin, vajec, krmiva, atd.). U některých populací představují až 40 % potravy. Spolu s enormním nárůstem počtu živočichů sražených automobily jsou tyto bohaté zdroje potravy dalšími z možných příčin populační exploze strak
v (pří)městských oblastech.

<Home>

Straka_pastel
Stračí stránky
Areal

Úvod

Hnízdní rozšíření

Poddruhy

Výskyt v ČR

Vývoj početnosti

Synantropizace

Teritorium

Stavba hnízda

Snůška a inkubace vajec

Péče o mláďata

Vylétnutí a disperze mláďat

Potrava

Ochrana