Synantropizace

Ve městech se začaly straky poprvé objevovat v padesátých letech 20. století na Britských ostrovech. Později začaly být běžné v lidských sídlech celé Evropy. Od sedmdesátých a osmdesátých let se populační stavy strak neustále zvyšují, přičemž ve městech vzrůstá jejich početnost mnohem rychleji než v zemědělské krajině. Straka se tak postupně řadí k dalším ptačím druhům, které procesem synantropizace již prošly (rorýs, poštolka,...). Čím jsou podmínky městského prostředí pro straky tak lákavé?

Schopnost osídlit urbánní prostředí je závislá především na hnízdních a potravních možnostech, které město druhu nabízí. Většina dnešních sídel poskytuje strakám obojího nadbytek. K hnízdění straky ve městech využívají zejména vysokých stromů v parcích, v pouliční zeleni, zahradách a při březích řek. Preferovaný druh stromu se liší město od města. V Plzni jsou například nejčastěji osidlovány topoly, břízy, akáty, duby, lípy, z jehličnanů borovice a smrk. Velmi často jsou ale hnízda stavěna na různých konstrukcích, hlavně na stožárech vedení elektrického proudu.

Kosené trávníky v okolí budov a v městských parcích se zase staly skvělým zdrojem pro shánění hlavní přirozené potravy - půdních bezobratlých živočichů. Straky ovšem ve městech obsazují i teritoria, ve kterých jsou travní plochy zastoupeny v nízké míře. Mohou si to dovolit díky nadbytečnému přísunu jiné netradiční potravy - odpadků a množství živočichů uhynulých na ulicích pod koly aut.

Straky ve městech také paradoxně nalezly mnohem bezpečnější hnízdiště, byť je mnoho lidí nemá rádo. Minimálně prozatím se zde zbavily kompetice vran a nebezpečných jestřábů (zvláště vrány se však už v některých městech začínají usidlovat) a elegantně eliminovaly svého nejnebezpečnějšího nepřítele - člověka - tím, že je ve městech nemůže střílet. Jedinou daní, kterou za to straky platí, je zvýšené riziko ulovení od domácích koček

<Home>

Straka_pastel
Stračí stránky
Areal

Úvod

Hnízdní rozšíření

Poddruhy

Výskyt v ČR

Vývoj početnosti

Synantropizace

Teritorium

Stavba hnízda

Snůška a inkubace vajec

Péče o mláďata

Vylétnutí a disperze mláďat

Potrava

Ochrana