Synantropizace

Ve městech se začaly straky poprvé objevovat v padesátých letech 20. století na Britských ostrovech. Později začaly být běžné v lidských sídlech celé Evropy. Od sedmdesátých a osmdesátých let se populační stavy strak neustále zvyšují, přičemž ve městech vzrůstá jejich početnost mnohem rychleji než v zemědělské krajině. Straka se tak postupně řadí k dalším ptačím druhům, které procesem synantropizace již prošly (rorýs, poštolka,...). Čím jsou podmínky městského prostředí pro straky tak lákavé?

Schopnost osídlit urbánní prostředí je závislá především na hnízdních a potravních možnostech, které město druhu nabízí. Většina dnešních sídel poskytuje strakám obojího nadbytek. K hnízdění straky ve městech využívají zejména vysokých stromů v parcích, v pouliční zeleni, zahradách a při březích řek. Preferovaný druh stromu se liší město od města. V Plzni jsou například nejčastěji osidlovány topoly, břízy, akáty, duby, lípy, z jehličnanů borovice a smrk. Velmi často jsou ale hnízda stavěna na různých konstrukcích, hlavně na stožárech vedení elektrického proudu.

Kosené trávníky v okolí budov a v městských parcích se zase staly skvělým zdrojem pro shánění hlavní přirozené potravy – půdních bezobratlých živočichů. Straky ovšem ve městech obsazují i teritoria, ve kterých jsou travní plochy zastoupeny v nízké míře. Mohou si to dovolit díky nadbytečnému přísunu jiné netradiční potravy – odpadků a množství živočichů uhynulých na ulicích pod koly aut.

Straky ve městech také paradoxně nalezly mnohem bezpečnější hnízdiště, byť je mnoho lidí nemá rádo. Minimálně prozatím se zde zbavily kompetice vran, nebezpečných jestřábů (vrány se však už v některých městech začínají usidlovat) a elegantně eliminovaly svého nejnebezpečnějšího nepřítele – člověka – tím, že je ve městech nemůže střílet. Jedinou daní, kterou za to straky platí, je zvýšené riziko ulovení od domácích koček

<Home>

Straka_pastel
Stračí stránky
Areal

Úvod

Hnízdní rozšíření

Poddruhy

Výskyt v ČR

Vývoj početnosti

Synantropizace

Teritorium

Stavba hnízda

Snůška a inkubace vajec

Péče o mláďata

Vylétnutí a disperze mláďat

Potrava

Ochrana