Teritorium

Samec se samicí spolu zůstávají většinou více sezón a ač v zimě nelétají vždy pohromadě, ve svém teritoriu se obvykle zdržují v průběhu celého roku. Jedná se o území s průměrnou rozlohou 5 ha, ve kterém lze postavit hnízdo a kde je dostatek potravy pro pár a jeho mláďata.

V městech se stejnoměrně rozloženou nabídkou hnízdišť a vysokou populační hustotou strak jsou stračí hnízda rozmístěna obvykle rovnoměrně, teritoria jsou přibližně stejně velká, přičemž hranice území sousedních párů na sebe často přímo navazují bez mezer mezi nimi.

V zemědělské krajině jsou hnízdní okrsky jednotlivých párů shluknuty do vhodných biotopů (remízky, břehové porosty, aleje apod.), které obklopuje rozsáhlé nevyužité území (pole). Hustota hnízdní populace je zde obvykle nižší, takže sousední teritoria na sebe někdy ani přímo nenavazují – jsou oddělena zemí nikoho.

Vlastnictví teritoria straky signalizují nejčastěji okázalým posedáváním na vrcholcích stromů, kde jsou prakticky k nepřehlédnutí. Pár se též demonstrativně pohybuje podél hranic teritoria. Pokud jiné straky vletí do jejich území, majitelé zintenzívní svoji signalizaci a pokud ani to vetřelce neodradí, pak se je pokusí – obvykle s úspěchem – vyhnat. Více tolerantní jsou vlastníci teritoria vůči strakám, které překročily hranice během sbíráná potravy na zemi.

Aby mohly mladé straky zahnízdit, musí získat teritorium. Toho lze dosáhnout následujícími způsoby:

<Home>

Straka_pastel
Stračí stránky
Areal

Úvod

Hnízdní rozšíření

Poddruhy

Výskyt v ČR

Vývoj početnosti

Synantropizace

Teritorium

Stavba hnízda

Snůška a inkubace vajec

Péče o mláďata

Vylétnutí a disperze mláďat

Potrava

Ochrana