Výskyt v České republice

Přiložená mapka je převzata z Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985–1989. Velké body znázorňují prokázané hnízdění v daném čtverci (o rozloze zhruba 133 km2), prostřední pravděpodobné a malé body hnízdění možné. Z výsledků vyplývá, že straka se v uvedených letech vyskytovala minimálně v 94 % faunistických čtverců, přičemž ve většině i hnízdila.

Potravně jsou straky vázány především na travnaté porosty, hnízděním pak na stromy a keře. Proto nejraději obývají otevřenou krajinu s roztroušenými stromy, alejemi, stromořadími a pásy křovin. Nevyhýbají se ani ovocným zahradám a malým lesíkům. Početnost těchto venkovských populací je silně ovlivnitelná aktivitou myslivců, kompeticí vran a predačním tlakem jestřábů.

V posledních desetiletích se začaly straky objevovat stále častěji na okraji a posléze i v centru měst. V současné době jsou zde dokonce mnohem početnější než v okolní krajině. K hnízdění zde využívají nejen vysokých stromů, ale i stožárů elektrického vedení. Potravu pak nalézají v městských parcích, na trávnících a hřbitovech, nepohrdnou ale ani všudepřítomnými odpadky.

Přestože některé rasy žijí ve velehorách, naše straky se zalesněním pásům hor vyhýbají a hnízdí především v nížinách a ve středních polohách do 900 m n.m. V českých pohořích jsou straky řídce zaznamenávány do 1300 m n.m.

<Home>

Straka_pastel
Stračí stránky
Areal

Úvod

Hnízdní rozšíření

Poddruhy

Výskyt v ČR

Vývoj početnosti

Synantropizace

Teritorium

Stavba hnízda

Snůška a inkubace vajec

Péče o mláďata

Vylétnutí a disperze mláďat

Potrava

Ochrana