Facebook instagram Youtube Spotify
facebook
instagram
youtube
podcasty
Výstava: Chléb a víno

Výstava: Chléb a víno

Textová část výstavy (včetně výkladu základního pojmosloví) seznamuje se symbolickým charakterem chleba a vína, Poslední večeří Páně a eucharistií. Nabízí rovněž výklady a historické náhledy včetně přijímání podobojí a reformace, prezentován je význam symbolů v regionálním měřítku (legendické případy znesvěcení Těla Páně, lidová zbožnost, apod.). Jedním ze záměrů výstavy je také snaha poukázat na to, že jídlo a světské radovánky k církvi neodmyslitelně patří, od „Těla Kristova“ ke každodenním jídlům, od „krve v kalichu“ k vínu ve sklence. Součástí výstavy jsou také liturgické předměty, vyobrazení, textilie a knihy.

Výstava vznikla ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským.

Panelová výstava: Interiéry kostelů a kaplí Plzeňska na historických negativech 

Ve sbírkách oddělení novějších dějin ZČM se nachází rozsáhlý soubor historických skleněných negativů z první třetiny 20. století, zachycujících interiéry sakrálních staveb v regionu. Z církevně-historického a stavebně-historického hlediska je to téměř unikátní pramen pro poznání podoby těchto objektů. Největším přínosem je zachycení původního mobiliáře a vybavení objektů pro porovnání s dnešním, mnohdy tristním stavem, způsobeným především přístupem k sakrálním památkám v době nedávno minulé a mohutnou vlnou rozkrádání interiérů sakrálních staveb po roce 1989 za účelem snadného zisku.


Doprovodný program:
Přednáška autorů výstavy: Chléb a víno - heretické proudy a eucharistické zázraky
1. 10. 2024 / 17 hodin / projekční místnost MCU
  

Media