Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 10

Hnízdní rozšíření a početnost ptáků ve Slavkovském lese

Hnízdní rozšíření a početnost ptáků ve Slavkovském lese

ŘEPA, Pavel a VACÍK, Roman. Hnízdní rozšíření a početnost ptáků ve Slavkovském lese. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2016. 191 stran. ISBN 978-80-7247-133-1.

Publikované údaje o hnízdním rozšíření a početnosti 130 druhů ptáků ve Slavkovském lese jsou založeny na výsledcích velmi podrobného čtyřletého terénního výzkumu, na kterém se podílelo 51 spolupracovníků. Přítomnost, rozšíření, častost výskytu, početnost, dominance a preference stanovišť jednotlivých ptačích druhů – v územích s různými biotopy, nadmořskou výškou a vlivem člověka (rozdílnou intenzitou zemědělského a lesnického hospodaření, synantropizací) – jsou nejen detailně popsány v textu a tabulkách, ale též zobrazeny v četných mapách a grafech. Současně bylo sledované území popsáno také pomocí základních přírodovědeckých a krajinářských charakteristik. Snahou autorů bylo vytvořit publikaci, která nejen přinese čtenářům nové poznatky o ptačích společenstvech Slavkovského lesa, ale zároveň může sloužit jako podklad pracovníkům zdejší CHKO při jejich práci a stát se základem pro budoucí studie vývoje a objasnění změn hnízdního rozšíření a početnosti jednotlivých ptačích druhů ve Slavkovském lese během let následujících.