Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Header Img 10

Služby knihovny

Knihovna ZČM - Online katalog

 • zdarma poskytujeme základní knihovnické a informační služby
 • za úplatu poskytujeme kopie, bibliografické a rešeršní služby, fotografování, vystavení čtenářského průkazu (viz Ceník poplatků za služby knihovny - najdete v sekci Dokumenty)
 • na základě objednávky zajišťujeme výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS). MVS se řídí zásadami stanovenými ve vyhlášce MK ČR č. 88/2002 Sb.
 • půjčování ze sbírkového fondu Starých tisků se řídí Badatelským řádem ZČM ze dne 10. 10. 2002 (najdete v sekci Dokumenty). Čtenář je povinen vyplnit Badatelský list a dodržovat zásady pro ochranu historických knihovních fondů (najdete v sekci Dokumenty).
 • zaměstnancům muzea a registrovaným čtenářům poskytujeme služby počítačových pracovišť, které jsou určeny k využívání elektronických informačních zdrojů knihovny ZČM, ke zpřístupnění volně dostupných vědeckých dat z internetu a k práci s volně přístupnými programy
 • půjčování k výstavním, badatelským, reprografickým a jiným účelům mimo prostor muzea se děje na základě řádné smlouvy o výpůjčce, smlouvy o předání věci a smlouvy o užití díla pro reprografické účely
 • pronájmy prostorů knihovny, jejich fotografování a filmování pro komerční účely je možné za podmínek smluvně sjednaných s ředitelstvím muzea
 • prohlídky – pro větší skupiny nebo školní exkurze je s námi možné domluvit prohlídku našich unikátních prostorů. Prohlídka může být doplněna výkladem, případně malou výstavkou historických knih z fondu knihovny
 • přednášky – nabídka je určena především školám všech stupňů, ale využít ji mohou i různé spolky nebo organizované skupiny. Podmínkou je dohoda v dostatečném předstihu s vedoucím knihovny a zaplacení vstupného
 • nabízíme tato témata přednášek: Dějiny knižní kultury, Počátky knižní kultury spojené s knihtiskem v Plzni, Vynález a historie knihtisku, Umění a kniha, Dějiny v obraze literatury, Knihovny a informační společnost, Současné služby knihoven. Přednášky s historickými tématy mohou být doplněny ukázkami originálních historických tisků. 

Oddělení knihovny a informací (Rokycany) - Online katalog 

 • prezenční výpůjčky odborné literatury v těchto oborech: historie, technika, geografie, umění, přírodní vědy aj. Specializovanou literaturu z oborů přírodních věd je možné zapůjčit k prezenčnímu studiu i na oddělení paleontologickém a přírodovědném (vždy po předchozí domluvě s pracovníkem příslušného oddělení)
 • prezenční výpůjčky regionální literatury (literatura vztahující se k rokycanskému regionu a k západním Čechám)
 • na požádání možnost zhotovení kopie vybraného textu (placená služba dle ceníku muzea)
 • školám nabízíme možnost seznámit se s provozem knihovny, tvorbou kartoték a databází, včetně ukázek starých tisků (jen po předchozí domluvě!) 
 • využití veřejného internetu ve studovně je pro držitele čtenářského průkazu zdarma
 • vystavení a prodloužení čtenářského průkazu pro opakované návštěvy badatelů knihovny (dle platného Knihovního řádu)