icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 13

Služby knihovny

Knihovna ZČM - Online katalog

  • zdarma poskytujeme základní knihovnické a informační služby
  • za úplatu poskytujeme kopie, bibliografické a rešeršní služby, fotografování, vystavení čtenářského průkazu (viz Ceník poplatků za služby knihovny - najdete v sekci Dokumenty)
  • na základě objednávky zajišťujeme výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS). MVS se řídí zásadami stanovenými ve vyhlášce MK ČR č. 88/2002 Sb.
  • půjčování ze sbírkového fondu Starých tisků se řídí Badatelským řádem ZČM ze dne 10. 10. 2002 (najdete v sekci Dokumenty). Čtenář je povinen vyplnit Badatelský list a dodržovat zásady pro ochranu historických knihovních fondů (najdete v sekci Dokumenty).
  • zaměstnancům muzea a registrovaným čtenářům poskytujeme služby počítačových pracovišť, které jsou určeny k využívání elektronických informačních zdrojů knihovny ZČM, ke zpřístupnění volně dostupných vědeckých dat z internetu a k práci s volně přístupnými programy
  • půjčování k výstavním, badatelským, reprografickým a jiným účelům mimo prostor muzea se děje na základě řádné smlouvy o výpůjčce, smlouvy o předání věci a smlouvy o užití díla pro reprografické účely
  • pronájmy prostorů knihovny, jejich fotografování a filmování pro komerční účely je možné za podmínek smluvně sjednaných s ředitelstvím muzea
  • prohlídky – pro větší skupiny nebo školní exkurze je s námi možné domluvit prohlídku našich unikátních prostorů. Prohlídka může být doplněna výkladem, případně malou výstavkou historických knih z fondu knihovny
  • přednášky – nabídka je určena především školám všech stupňů, ale využít ji mohou i různé spolky nebo organizované skupiny. Podmínkou je dohoda v dostatečném předstihu s vedoucím knihovny a zaplacení vstupného
  • nabízíme tato témata přednášek: Dějiny knižní kultury, Počátky knižní kultury spojené s knihtiskem v Plzni, Vynález a historie knihtisku, Umění a kniha, Dějiny v obraze literatury, Knihovny a informační společnost, Současné služby knihoven. Přednášky s historickými tématy mohou být doplněny ukázkami originálních historických tisků. 

Oddělení knihovny a informací (Rokycany) - Online katalog 

• prezenční výpůjčky odborné literatury v těchto oborech: historie, technika, geografie, umění, přírodní vědy aj. Specializovanou literaturu z oborů přírodních věd je možné zapůjčit k prezenčnímu studiu i na oddělení paleontologickém a přírodovědném (vždy po předchozí domluvě s pracovníkem příslušného oddělení)
• prezenční výpůjčky regionální literatury (literatura vztahující se k rokycanskému regionu a k západním Čechám)
• na požádání možnost zhotovení kopie vybraného textu (placená služba dle ceníku muzea)
• školám nabízíme možnost seznámit se s provozem knihovny, tvorbou kartoték a databází, včetně ukázek starých tisků (jen po předchozí domluvě!)
• využívání veřejného internetu je od 1. 5. 2013 zpoplatněno 1 Kč za minutu připojení. Registrovaní účastníci (držitelé průkazu muzejní knihovny) mohou využít internet po dobu 30 minut zdarma
• vystavení a prodloužení čtenářského průkazu pro opakované návštěvy badatelů knihovny (dle platného Knihovního řádu)