Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty

Obchodní podmínky Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Obchodní podmínky

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné, ustanoveními o smlouvě kupní dle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“) a právním řádem České republiky.

I. Úvod

Tyto podmínky jsou platné pro nákup v e-shopu na www.zcm.cz, jehož provozovatelem je Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím, kterým je Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, a kupujícím.

Kontaktní údaje:
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň
IČO: 00228745
DIČ: CZ00228745
zapsaná u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce 758
(dále jen "prodávající nebo ZČM")

II. Definice pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, případně jiné smlouvy dle OZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel,
  který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 2. Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 3. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

III. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
 2. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Správcem osobních údajů je prodávající, tj. Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, se sídlem Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň, IČO: 00228745, zapsaná u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce 758.
 4. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže nebo za podmínky, že získá dobrovolný souhlas prodávajícího, pokud je takový souhlas zákonem vyžadován.

IV. Objednávka, uzavření smlouvy, dodací lhůta

 1. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Prodávající oznámí kupujícímu akceptaci objednávky tím, že zašle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky kupujícího (dále jen "akceptace").
 2. Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží, včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.
 3. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího akceptaci objednávky (a to prostřednictvím e-mailu), je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.
 4. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena
  e-mailovou akceptací objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pro případ osobního odběru zboží se sjednává, že prodávající bude pro kupujícího rezervovat zboží v jeho sídle po dobu 5 pracovních dnů od akceptace objednávky (e-mailem) kupujícímu. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány.
 5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 6. Dodací lhůta je 2-30 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, prodávající je povinen kupujícího neprodleně kontaktovat.

V. Cena, platba, přeprava, dodání a převzetí zboží

 1. Ceny uvedené na webových stránkách http://www.zcm.cz jsou uváděny včetně DPH. Nezahrnují náklady na doručení zboží.
 2. Náklady na dopravu jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři.
 3. Konečná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.
 4. Ceny uvedené v e-shopu jsou platné pouze pro Českou republiku, rozhodující pro cenu poštovného je země určení, způsob doručení zásilky, objem nákupu a hmotnost.
 5. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení.
 6. Prodávající se zavazuje po dobu 5 pracovních dnů od přijetí objednávky rezervovat objednané zboží pro kupujícího, není-li dohodnuto jinak. Jestliže nebude v této lhůtě objednávka uhrazena, prodávající nabídne objednané zboží k dalšímu prodeji.
 7. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu v případě, že cena zboží přesáhne 10 000 Kč.
 8. Prodávající účtuje v souvislosti s dodáním zboží kupujícímu níže uvedené druhy poplatků:

  Česká republika:
  • do 3 kusů: 99 Kč
  • do 5 kusů: 139 Kč
  • nad 5 kusů: 159 Kč
  • dobírka: k poštovnému připočteno 80 Kč za doběrečné
  • poštovné zdarma: při objednávce nad 2 500 Kč a platbě předem
  • osobní odběr na recepci v Kopeckého sadech 357/2 (sídle ZČM): zdarma

  Slovensko:
  • do 3 kusů: 569 Kč
  • 3 ks a více kusů: 599 Kč
  • zásilky do zahraničí (mimo Slovensko): poštovné dle aktuálního tarifu přepravce
  • platba kartou: pouze z ČR a Slovenska, ostatní země bankovním převodem na bankovní účet Západočeského muzea
  • platba na dobírku možná pouze na území ČR
 9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. Kupující je povinen zboží poškozené při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, reklamovat nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží, aby tím umožnil prodávajícímu bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci.
 10. Způsob doručení zboží je kupujícím zvolen prostřednictvím objednávkového formuláře webového rozhraní internetového obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího mimo standardní způsoby nabízené prodávajícím v procesu objednávky, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 11. Kupující je povinen převzít zboží. Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.
 12. Zboží je odesláno výhradně způsobem a na adresu pro doručení uvedenou kupujícím v objednávce. V případě, že z důvodů na straně kupujícího je nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 13. Informace uvedené kupujícím na objednávce jsou chápány jako závazné. V případě jakéhokoliv chybného údaje uvedeného kupujícím ve jméně, adrese pro doručení, elektronické adrese a telefonu, nenese prodávající odpovědnost za nedoručení zboží kupujícímu.
 14. Okamžikem odevzdání zboží od dopravce kupujícímu, dochází k odevzdání zboží od prodávajícího.
 15. Nedoručená zásilka: Pokud kupující neobdrží zásilku v uvedené dodací lhůtě, lze kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu: e-shop@zcm.cz. Poté s ním bude domluven způsob nového odeslání, pokud byla zásilka vrácena jako nedoručitelná. Pokud dojde k chybě na straně prodávajícího (zahrnuje i pochybení na straně dopravce), nese tyto vícenáklady na poštovné. Pokud je zavinění na straně kupujícího, je tento povinen uhradit prodávajícímu vzniklé vícenáklady na poštovné.

VI. Práva kupujícího z vadného plnění, reklamace

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím u prodávajícího na adrese Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, se sídlem Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň, e-mailu: e-shop@zcm.cz, formou jednoznačného prohlášení (např. formou emailu nebo dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nikoliv dobírkou). K reklamaci je nutné ze strany kupujícího vždy doložit daňový doklad o zakoupení zboží. Reklamaci je možné uznat pouze v případě, že se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí zboží. Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.
 2. Volby kupujícího v případě reklamace vyplývají z platných předpisů. Prodávající je povinen kupujícího o vzniklém nároku řádně poučit.
 3. V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • bezplatné odstranění vady opravou
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 1. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách http://www.zcm.cz, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci,
  na jejím obalu, v návodu připojenému k věci uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 3. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:
  • výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů
   do výrobku),
  • vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu,
 4. Dále se odpovědnost prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:
  • u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • má-li kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku, vyplývá-li to z povahy výrobku
  • na poškození vzniklá nepozorností kupujícího, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, tedy nikoli vadným plněním ze strany prodávajícího.
 5. Prodávající rozhodne o přijetí zboží k reklamaci ve složitějších případech do 10 pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

VII. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který je spotřebitelem a uzavřel s Prodávajícím smlouvu prostřednictvím
  e-shopu www.zcm.cz , má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od okamžiku, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, se sídlem Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 3. Důsledky odstoupení od smlouvy:
  • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy kupující prodávajícímu oznámí, že odstupuje od smlouvy, kupující zašle zpět.
   Lhůta se považuje za dodrženou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů.
  • Náklady spojené s převzetím zboží – kupující ponese přímé náklady spojené
   s navrácením zboží.
  • Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží - kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
 4. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit celou částku odpovídající ceně za zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

VIII. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smluvním vztahem prodávajícího a kupujícího, musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle volby odesílatele. Kupujícímu je doručováno na jím uvedenou adresu elektronické pošty.
 2. Doručení zprávy:
  • elektronickou poštou: zpráva doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.
  • osobně nebo provozovatelem poštovních služeb: převzetím zásilky adresátem nebo též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky
   a podání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, pokud vztah související s užitím webového rozhraní Internetového obchodu nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.
 2. Strany se dohodly řešit veškeré případné spory nejdříve smírnou cestou.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00
  Praha 2, e-mail: adr@coi.cz (www.adr.coi.cz)
 4. Pokud se strany v případě sporu souvisejícího s obchodními vztahy nedohodnou smírně, podléhá řešení takového sporu soudům v České republice, a to i v případě, že druhá strana není občanem / residentem České republiky. K řízení v prvním stupni je místně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo ZČM, a to podle jeho zákonné věcné příslušnosti.
 5. V případě vztahu s mezinárodním prvkem se sjednává pro případ majetkových či jiných sporů, jakož i majetkových sporů s ní souvisejících, založení pravomoci českých soudů s tím, že k řízení v prvním stupni je místně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo ZČM, a to podle jeho zákonné věcné příslušnosti.
 6. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se - ať už vzhledem k platnému právnímu řádu České republiky, nebo k jeho změnám - ukáže neplatným či neúčinným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení Obchodních podmínek touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu Všeobecných obchodních podmínek, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, který je v těchto právních vztazích obvyklý.

Veškeré fakturační, doručovací a kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny ve webovém rozhraní internetového obchodu: http://www.zcm.cz
na stránce https://zcm.cz/kontakty/kontaktujte-nas.

Tyto Obchodní podmínky nabyly platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2023.