Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 11

Archeologie západních Čech 12

Archeologie západních Čech 12

Archeologie západních Čech 12. Plzeň: Západočeské muzeum, 2017. 195 stran. ISSN 1804-2953 ; ISBN 978-80-7247-137-9.

Obsah:

Sůvová,Z., Metlička, M.: Nálezy zvířecích kostí z výzkumu neolitického sídliště s rondelem ve Vochově (okr. Plzeň-sever).

Krištuf, P., Švejcar, O., Havlíková, M.: Bojovníci z mohylového pohřebiště Sedlec-Hůrka: příspěvek k poznání válečnictví doby bronzové.

Bláhová - Sklenářová, Z.: Tzv. depot Stříbro 2 a otázka jeho původu.

Prekop, F., Krištuf, P., Peksa, V., Kočár, P., Eigner, J.: Nové doklady osídlení výšinných poloh na Karlovarsku – polykulturní lokality Orlík a Šibeniční vrch u obce Valeč v Čechách.

Čapek, L., Menšík, P., Netolický, P., Vladař, J., Hrubá, H.: Archeologický výzkum na parcele čp. 159 v Jungmannově ulici v Přešticích, okr. Plzeň-jih a vyhodnocení souboru pravěkých a středověkých artefaktů.

Sankot, P., Fořt, M., Vopálenský, M., Kumpová, I., Vavřík, D.: Výsledky nového průzkumu časně laténských mečů z Chlumu u Rokycan a z Vlčí, okr. Plzeň-jih.

Zelenka, A.: Zaniklá středověká ves „Doubrava“ u Stříbra, okr. Tachov ve světle nových výzkumů.

Sokol, P., Kasl, F.: Zaniklá ves u Zábělé (okr. Plzeň-město). Využití leteckého laserového skenování pro rekonstrukci středověké kulturní krajiny.

Bartoš, M.: Vrcholně středověké a raně novověké kachle na Chebsku.

Stráník, D., Hrubá, H.: Neznámý zaniklý sídelní areál na katastru Nový Dvůr u Žihle, okr. Plzeň-sever.

Preusz, M.: Zlaté rouno z bronzu. Katolický vojenský přívěsek z bojiště u Rozvadova/Waidhausu 1621.– The Bronze Golden Fleece Catholic military pendant from the battlefield of Rozvadov/Waidhaus 1621.

Anotace absolventských prací Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni za roky 2012 až 2014 vztahující se tematicky k západním Čechám.