Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 07

Archeologie západních Čech 8

Archeologie západních Čech 8

Archeologie západních Čech 8. Plzeň: Západočeské muzeum, 2014. 178 stran. ISSN 1804-2953 ; ISBN 978-80-7247-109-6.

Obsah:

Frýda, F.: PhDr. Pavel Šebesta (*5. 12. 1943).

Moravcová, M.: Pozdně paleolitická lokalita Plzeň-Roudná (okr. Plzeň-město): nové perspektivy.

Kovárník, J.: Nové objevy kruhových příkopů ve východních Čechách. Poznámka k mladoneolitickým rondelům.

Menšík, P., Gersdorfová, Z., Prokop, V.: Ojedinělý nález eneolitické kamenné sekery v Dubu u Kondrace.

Břicháček, P.: Kamenný kadlub na odlévání seker se srdčitým schůdkem z Přívozce (okr. Domažlice).

Král, V., Menšík, P.: Předstihový záchranný výzkum v Žitíně u Kokořova, okr. Plzeň-jih.

Krištuf, P., Švejcar O.: Využití dat leteckého laserového skenování (DMR5g) k dokumentaci mohylových pohřebišť v Plzni.

John, J.: Vývoj mapování hradiště Vladař u Žlutic.

Matějková. T.: Nové nálezy pravěké keramiky na hradě Švamberku.

Beránek, M., Hasil, J.: Esovitá záušnice západního typu z k. ú. Cetnov, okr. Cheb.

Bouda, J.: Menší archeologický výzkum v Netunicích – příspěvek k raně středověkému osídlení regionu jižního Plzeňska.

Šebková, K., John, J.: Identifikace nemovitých archeologických památek pomocí leteckého laserového skenování v oblasti extravilánu zaniklé středověké vesnice Javor a mohylníku Javor-Hrádky.

Orna, J., Dudková, V.: Kachle s náboženskými motivy z Plzně čp. 138.

Koscelník, P.: Lokalizace bojiště u Tachova z roku 1427, či náhodný soubor militarií?

Prekop, F.: Hrad u Plesné zvaný Neuhaus. Pokus o první archeologické zhodnocení archeologické památky.

Vařeka, P.: Zaniklý pozdně středověký dvůr u Olešné na Rokycansku.

Frýda, F.: Zaniklá sklárna Stará Huť u Podlesí (Vogelsang), k. ú. Lídlovy Dvory, o. Klatovy.

Pilná, V., Schmollová, J.: Pohřební výbava Bohunky Lobkovické ze Šternberka ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni.

Menšík, P.: Anotace absolventských prací katedry archeologie ZČU v Plzni za roky 2010 a 2011 souvisejících s oblastí západních Čech.