Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 07

Archeologie západních Čech 9/2

Archeologie západních Čech 9/2

Archeologie západních Čech 9/2. Plzeň: Západočeské muzeum, 2018. 127 stran. ISSN 1804-2953.

Obsah:

Čapek, L., Menšík, P., Starková, L.: Skalní hřbet Měcholupy u Blovic – Velká skála (Kámen) z pohledu archeologie.

Prekop, F., Krištuf, P., Peksa, V.: Výšinný ohrazený areál na Kružínském vrchu, k. ú. Skytaly.

Junková, A.: Pozdně halštatské sídliště z Tasnovic, okr. Domažlice.

Chmelíková, D.: K otázce pravěkých a raně středověkých aktivit v areálu měděných dolů na lokalitě Měděnka u Mutěnína.

Uherský, M.: Záchranný archeologický výzkum na parcele domu čp. 8 v Horšově, okr. Domažlice.

Břicháček, P., Šindelář, J.: Nové poznatky o zaniklém konventu dominikánů v Sezimově Ústí (okr. Tábor).

Mařík, T.: Příspěvek k archeologickému poznání jihovýchodního okraje historického jádra města Tachova.

Chlevišťan, J.: Planá u Mariánských Lázní. Doklady počátku městské sídelní aglomerace a její podoba.

Bouda, J., Loukota, M., Šneberger, J., Lungová, V.: Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích.