icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Erica 23.

Erica 23.

Plzeň: Západočeské muzeum, 2016. 140 stran : ilustrace, tabulky, grafy. ISSN 1210-065X (brož.).

BOTANIKA

Daniel Koutecký:

Vybrané botanicky zajímavé lokality na území krajinné památkové zóny Valečsko a v blízkém okolí

Selected interesting botanical localities in the landscape monument zone Valečsko and its vicinity (NW Bohemia, Czech Republic)

PALYNOLOGIE

Helena Svitavská Svobodová, Jan Bureš, Marcel Bezděk & Jaroslava Nesvadbová:

Paleoekologická rekonstrukce mladoholocénních lesních ekosystémů v merklínské pánvi a vyhodnocení vlivů lidských disturbancí v krajině podle pylové analýzy maloplošného lesního rašeliniště

Palaeoecological reconstruction of the Late Holocene forest ecosystems in Merklin basin and evaluation of human disturbances in the landscape according to pollen analysis of a forest hollow

ZOOLOGIE

Pavel Řepa:

Ptactvo jehličnatých lesů s převahou smrku v západní části CHKO Slavkovský les

Birds of coniferous forests with predominance of spruce in the western part of CHKO Slavkovský les (Czech Republic)

Ondřej Bílek:

Nové nálezy modráska bahenního (Phengaris nausithous) a modráska očkovaného (Phengaris teleius) na Rokycansku

New records of the Dusky Large Blue (Phengaris nausithous) and the Scarce Large Blue (Phengaris teleius) in the Rokycany District (Western Bohemia, Czech Republic)

PALEONTOLOGIE

Václav Vokáč, František Hartl, Miroslav Pavlovič, Pavel Mitro & Pavel Dvorský:

Význačné nálezy silurských trilobitů v motolském, kopaninském a požárském souvrství (wenlock-přídolí) pražské pánve; Barrandien, Česká republika

Notable findings of silurian trilobites in the Motol, Kopanina and Požáry Formations (Wenlock-Přídolí) of the Prague Basin; Barrandian, Czech Republic