Facebook instagram Youtube Spotify
facebook
instagram
youtube
podcasty

Whistleblowing

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní
jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, jako povinný subjekt na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.

Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitel Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, určil příslušné osoby za přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti: Mgr. Petru Dočkalovou a Lenku Zemanovou (dále jen „příslušná osoba“), telefonický kontakt na příslušnou osobu: + 420 778 959 994, další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1. Písemně
a) elektronicky na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
b) v listinné podobě zaslat na adresu:

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
Kopeckého sady 357/2
301 00 Plzeň

obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby

2. Ústně
Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal:
a) telefonicky na telefonním čísle + 420 778 959 994.
b) příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou v pracovních dnech v době:

pondělí, středa: od 07:30 hodin do 15:00 hodin
čtvrtek:od 07:30 hodin do 11:00 hodin

Oznámení musí obsahovat:
a) údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
b) oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa
c) informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
d) zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala

Podání oznámení jiným, než uvedeným způsobem za použití VOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo j) Zákona.