Vyhledat
Vyhledat
Archeologie západních Čech

Archeologie západních Čech

Poslání časopisu 

Časopis „Archeologie západních Čech“ (AZČ) je časopisem recenzovaným a uveřejňuje původní práce z pravěké, středověké a novověké archeologie, a to především z regionu západních Čech (území Plzeňského a Karlovarského kraje). Přijímá také příspěvky ze sousedních oblastí vztahující se k zájmovému území prostorově či kulturně. Cílem je především rychlé publikování výsledků nových výzkumů s důrazem zejména na materiálové studie, ale zveřejňuje také teoretické příspěvky nadregionálního významu.

Pravidelným odběratelem časopisu budou vědecké archeologické i jiné instituce v České republice (archeologické ústavy, ústavy archeologické památkové péče, územní pracoviště památkového ústavu, centrální, krajská i regionální muzea, univerzity i veřejné knihovny). Rovněž bude předmětem národní i mezinárodní výměny publikací. Žádosti o výměnu bude vyřizovat knihovna Západočeského muzea v Plzni.

V následujících letech počítáme s rozběhnutím řady supplement tohoto časopisu s vlastní grafickou úpravou, kde budou zveřejňovány rozsáhlejší monografické studie nebo publikovány příspěvky z archeologických konferencí konaných v západních Čechách.

Historie časopisu, struktura

Časopis navazuje na neperiodicky vydávaný „Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada historie, kde především v posledních letech vycházela čísla věnovaná výlučně archeologii. Založením katedry archeologie na ZČU v Plzni, zřízením nových územně správních celků - krajů a zavedením nového systémem hodnocení vědeckých prací vznikly v regionu nové podmínky, na které chce reagovat i naše nově vznikající periodikum. Časopis AZČ byl založen po vzájemné dohodě mezi Západočeským muzeem v Plzni a Katedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni v březnu 2010.

Struktura časopisu má dvě hlavní části:
1) Odborné studie
2) Drobné příspěvky – anotace obhájených bakalářských, magisterských a doktorských prací na českých univerzitách s regionální tématikou, životní jubilea, informace o nálezech, přehledy o výsledcích výzkumů, nová literatura, zprávy o zasedání ČAS, KAS aj.

České příspěvky mají vždy podrobné německé či anglické resumé, zahraniční příspěvky jsou publikovány v německém nebo anglickém jazyce s českým souhrnem. Česky psané stati mohou být doplněny vedle česky psaných i cizojazyčnými popiskami pod obrázky, tabulkami a jinými přílohami.

Vydavatel

Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s katedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni.

Periodicita, redakční uzávěrky, ISSN a jiné 

Časopis „Archeologie západních Čech“ vychází 2x ročně, redakční uzávěrka je 28. února a 30. června každého roku. Rozsah jednoho čísla se pohybuje v rozmezí 100 - 200 stran. Více jak 80% obsahu bývá věnováno vědeckým statím, které procházejí recenzním řízením. Zbývající obsah tvoří drobné nerecenzované příspěvky a oznámení. Náklad 300 výtisků. ISSN: 1804-2953

Pokyny pro autory

Za věcný obsah příspěvku odpovídá autor, který je zároveň povinen informovat odpovědného redaktora o změnách ve svém článku.

Všechny příspěvky jsou posuzovány redakční radou, odborné stati jsou recenzovány podle níže uvedených zásad a nejsou honorovány. Každý autor obdrží jeden autorský výtisk časopisu a elektronickou verzi článku ve formátu pdf. Články by neměly přesáhnout 60 normostran a 25 stran obrazových příloh. Počet obrazových příloh by měl odpovídat rozsahu textové části. Delší příspěvky je třeba předem projednat na redakční radě stejně jako barevné přílohy.

Redakce přijímá texty s přílohami vypálené na CD nebo zaslané e-mailem v editoru MS Word a v jednom vytištěném exempláři. Text nesmí být zalamován, podtrháván a barevně odlišován a obrazové přílohy nesmí být vsazovány do textu. V textech je třeba dodržovat způsob citace obvyklý v archeologické literatuře (viz Archeologické rozhledy, návod v AR 1998, str. 336). Nezbytnou součástí každého článku je seznam použité literatury a pramenů, kde se neuvádějí cizojazyčné překlady názvů citovaných statí a monografií. Bibliografické citace se uvádějí v nezkrácené podobě. Nutný je také český podklad pro souhrn v německém nebo anglickém jazyce, jehož překlad na požádání autora zajistí redakční rada. Rozsah resumé by neměl přesáhnout 10% textu příspěvku a měl by obsahovat shrnutí východisek, metod a získaných poznatků a závěrů.

Kvalitní obrazové přílohy (pérovky, fotografie, grafy a tabulky) musí být dodány samostatně (nejlépe jako jednotlivé soubory v elektronické podobě), očíslované v názvech a očíslované popisky uvedeny v závěru textové části. Text popisek bude uveden ve stejném jazyce jako resumé příspěvku. U elektronicky dodaných příloh je třeba zachovat vysokou kvalitu rozlišení u pérovek nejméně na 600 dpi, u černobílých fotografii alespoň 300 dpi v obvyklých formátech (tiff a jpg). Formát pro celostránkovou obrazovou přílohu je 240x170 mm včetně popisky. Úprava textu bude dvousloupcová, což umožňuje přijímat rozličné menší formáty příloh.

Podklady pro publikaci (obrázky, fotografie atd.) nebo CD redakce nevrací, pokud o to autor výslovně nepožádá.

Recenzování příspěvků

Odborné články odevzdané do uzávěrky budou posouzeny dvěma nezávislými recenzenty mimo pracoviště vydavatele. Recenze se zadávají vždy odborným pracovníkům z jiného pracoviště než je autor příspěvku. Recenze se vypracovávají v písemné podobě na formulář přístupný na internetových stránkách časopisu, jména recenzentů se neuvádějí. O výsledku a doporučeních recenzentů je autor informován odpovědným redaktorem.

Na základě doporučení recenzentů rozhodne redakční rada o zařazení či nezařazení příspěvku. Kladné hodnocení recenzentů neznamená automatické zařazení do nejbližšího připravovaného čísla časopisu. Po rozhodnutí redakční rady o zařazení příspěvku do daného čísla časopisu bude s autorem uzavřena autorská smlouva o podmínkách vydání.

Recenzenti vypracovávají posudky zdarma, jako odměna jim bude věnován jeden výtisk příslušného čísla časopisu.

Výsledky recenzního řízení

V roce 2012 přijala redakce pro obě čísla celkem 25 článků a zadala je k recenznímu řízení. Na základě recenzních posudků byl jeden článek vyřazen zcela, jeden vrácen k přepracování s tím, že po případném odevzdání bude podroben recenznímu řízení znovu, jeden článek byl publikován po zásadních úpravách dle požadavků recenzentů, jeden po přepracování obrazové dokumentace. Celkem tedy byly dva články vyřazeny a dva publikovány po zásadní revizi.

Redakční rada

Adresa redakce: Redakce AZČ, Milan Metlička, Západočeské muzeum v Plzni, Zborovská 40, 301 00 Plzeň, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Mgr. Milan Metlička - odpovědný redaktor
Západočeské muzeum v Plzni, odd. prehistorie, Zborovská 40, 301 00 Plzeň, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Mgr. Tomáš Bernhardt - výkonný redaktor
Západočeské muzeum v Plzni, národopisné oddělení, Zborovská 40, 301 00 Plzeň, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

PhDr. František Frýda
Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň, e.mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

PhDr. Miloslav Chytráček, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Mgr. Jan John, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, katedra archeologie, Sedláčkova 15, 306 14 Plzeň, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Mgr. Filip Prekop
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Lokti, Kostelní 81, 357 33 Loket nad Ohří, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Michal Lutovský
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, katedra archeologie, Sedláčkova 15, 306 14 Plzeň, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

ke stažení

Archeologie Západních Čech

 • Plzeňský kraj

 • Západočeské muzeum v Plzni,
  příspěvková organizace
  Kopeckého sady 2
  301 00 Plzeň
  T (+420) 378 370 111
  E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.