Vyhledat
Vyhledat
Po stopách víry františkánským klášterem

Po stopách víry františkánským klášterem

Stálou expozici tvoří významná výtvarná díla přibližující historické a svaté osoby, významné události ze života svatých a dějin spásy člověka. Představena je Panna Maria, apoštolové, světci i život Krista. Část expozice je věnována plzeňské diecézi, jejímu patronovi blahoslavenému Hroznatovi, dějinám křesťanské víry na území diecéze, samotnému klášteru a františkánskému řádu.

Expozice rovněž přibližuje liturgický rok a svátosti. Za vrchol prohlídky je považována „klenotnice“ vystavující na odiv nejcennější umělecká díla evropského významu, liturgické předměty a roucha z farností Biskupství plzeňského a depozitářů Západočeského muzea v Plzni. V rámci prohlídky je návštěvníkům zpřístupněna kapitulní síň s původními gotickými nástěnnými malbami, kaple sv. Barbory, křížová chodba, letní refektář a mobiliář původní knihovny.