Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Rozvoj VaVaI v ZČM

Rozvoj VaVaI v ZČM

ZČM si je plně vědomo závazku, který plyne z prestižního postavení mezi výzkumnými organizacemi jeho typu, a proto přistupuje k rozvoji vědy a výzkumu svědomitě, koncepčně a plánovitě.

Budoucnost VaVaI v ZČM se opírá a) o vlastní koncepční, řídící a podpůrné nástroje a b) o vstřícnost a zájem zřizovatele o rozvoj vědy a výzkumu.

a) Systém interní grantové podpory vědeckých projektů (IGP)

Jako zcela zásadní nástroj podpory VaVaI se osvědčil systém interní grantové podpory vědeckých projektů zaměstnanců muzea. Byl spuštěn ve stejném roce, v němž museum získalo statut výzkumné organizace, tedy v roce 2010.

Umožňuje nejen cílené a přehledné financování kvalitních projektů z vlastních zdrojů muzea, ale je navíc jak vhodným motivačním nástrojem pro zainteresovanost odborných pracovníků na výsledcích muzea jako VO, tak jakýmsi „trenažerem“ pro přípravu projektů do externích dotačních mechanismů a příležitostí, jak do oblasti vědy vtáhnout začínající muzejníky. Rozsah tohoto nástroje ilustruje již jen jeho základní obraz pro rok 2020. Dvanáct vědeckých projektů, jejichž řešiteli jsou odborní zaměstnanci muzea, obdrží v souladu s přijatými pravidly Programu podpory interních grantových projektů finanční podporu formou dotací v celkové výši 1 133 600,00 Kč uvolněných z vlastních rozpočtových prostředků ZČM

b) Institucionální podpora VO od zřizovatele

Úspěšný rozvoj vědy a výzkumu se ani v muzejní instituci neobejde bez koncepčních a plánovacích nástrojů. Příznivá souhra okolností propojila v případě ZČM dva faktory (záměr Plzeňského kraje podpořit rozvoj vědy a výzkumu ve „svých“ výzkumných organizacích muzeích na straně jedné a absence koncepčního dokumentu muzea pro rozvoj VaVaI) v jeden pozitivní impuls, jehož výsledem je dokument ozn. Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Západočeské muzeum v Plzni, p. o. na léta 2020-2025 (dále DKRVO ZČM) a rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro VO ZČM na rok 2020.

DKRVO je vůbec prvým koncepčním dokumentem upravujícím v této paměťové instituci oblast vědy a výzkumu. Vychází z příslušných koncepčních dokumentů na úrovni státu i kraje a navazuje na aktuální Koncepci rozvoje ZČM na období 2020–2025.

Vědecké cíle ZČM pro šestileté období korespondují s dlouhodobými cíli muzea a vycházejí z dlouhodobé profilace odborných oddělení a ze specializací výzkumných pracovníků. Identifikuje celkem 10 výzkumných oblastí. Ty téměř zcela korespondují s organizačním uspořádáním instituce s tím, že v daných oborech integrují odborné pracovníky pobočky muzea – Muzea dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (dále jen MBH Rokycany).
Definuje 53 dílčích výzkumných cílů a 219 kontrolovatelných cílů.

Bližší obraz plánovaného rozvoje vědy a výzkumu poskytuje následující tabulka:

Výzkumná oblast
Dílčí cíl
Kontrolovatelný cíl
Očekávaný výsledek

Archeologie

14

50

38

Dějiny umění

3

9

6

Etnologie

6

30

9

Historie

4

6

8

Knižní kultura

5

17

6

Muzeologie a muzejní pedagogika

2

10

3

Teatrolgie

4

11

5

Botanika

5

29

16

Paleobiodiverzita

4

21

23

Zoologie

6

36

14