Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Věda pomáhá talentovaným

Statut výzkumné organizace chápe ZČM jako velký závazek i příležitost. Muzeum se zaměřuje nejen na rozvoj vlastní vědecké a výzkumné činnosti, ale hodlá se plně věnovat též zprostředkování vědy nadané mládeži. Proto se jako člen krajské sítě v Plzeňském kraji zapojuje do Systému podpory nadání (talentovani.cz).

ZČM je nejen připraveno podporovat žáky a studenty v jejich obecném zájmu o bádání a vědeckou práci, ale také je motivovat k hlubšímu zájmu o ty výzkumné oblasti, které jako výzkumná organizace samo rozvíjí. Muzeum bude vycházet vstříc poptávce pedagogů a talentovaných studentů a žáků po pomoci při přípravě mladých na vstup do světa vědy, a to i s nadějí, že si alespoň někteří z nich najdou své budoucí působiště v muzeích, které se vědě systematicky věnují, tedy i v ZČM

Odborný potenciál ZČM  je schopen žákům, studentům a pedagogům rozevřít široký vějíř možností k rozvoji badatelského talentu, a to v deseti vědních oborech. Bohaté sbírky muzea z oblasti umění a uměleckých řemesel jsou zase unikátním odrazovým můstkem pro rozvoj talentu v oblasti výtvarných nadání.

Muzeum proto nabízí talentovaným studentům a žákům zejména rozšířenou péči v rámci svých standardních produktů (komentované prohlídky stálých expozic a výstav, přednášky, workshopy, exkurze).

Odborní pracovníci muzea jsou ale připraveni předávat, nejlépe ve spolupráci s pedagogy, své poznatky a zkušenosti a napomáhat rozvoji talentu též prostřednictvím aktivit, které nemají formu klasických muzejních produktů pro veřejnost a které budou na základě projeveného zájmu pedagogů či studentů připraveny „na míru“. Patří sem:

  • Odborné konzultace, vedení odborných prací (zejména SOČ, průběžné a závěrečné práce v rámci vysokoškolského vzdělávání)
  • Bližší seznámení s aktivitami odborných pracovníků prováděnými v rámci jejich vědecké a výzkumné činnosti na pracovišti v muzeu i v terénu (např. archeologický výzkum, restaurování, odborná práce se sbírkami atd.)

Zprostředkovaně je ZČM připraveno podpořit péči o talentované studenty a žáky tím, že dá k dispozici své unikátní prostory v Historické budově či v Muzeu církevního umění pro různé společenské akce spojené s odbornou a vědeckou činnosti nadaných.